Utbildningar

DSC02308 efter” Jag vill dela med mig av 20 års erfarenhet inom projekt, produk-tion och företagsledning”

g4178

erbjuder följande utbildningar för Ert företag.

 • Projektledning
 • Värderingar
 • Spelregler
 • Lean
 • 5S
 • Kommunikation
 • Det egna ledarskapet

Projektledning

Vi börjar med att analysera Era projektprocesser, kompletterar dessa och sedan utbildar jag era projektledare att använda dem. Inom projektledning hjälper jag er även att utveckla era medarbetares förmåga i projektplanering, uppföljning och en enkel metod att genomföra riskanalys.

Värderingar

Ett företags värderingar är grundstommen för allt som görs i verksamheten, ett rättesnöre allt ifrån de dagliga uppgifterna till de stora strategiska besluten. Värderingarna ska vara tydliga för alla, medarbetare, leverantörer och kunder. Värderingarna behöver kontinuerligt värderas om baserat på interna och externa faktorer och eventuellt revideras.

Under kursdagen jobbar vi igenom Ert företags värderingar enligt följande:

 • Vilka är våra värderingar?
 • Är värderingarna tydligt formulerade?
 • Vill vi förändra värderingarna?
 • Hur kommunicerar vi värderingarna internt och externt?
 • Hur hanterar vi när någon bryter mot våra värderingar?
 • Vilka är våra krav på Företagets ledare?

Spelregler

Spelreglerna bygger och vilar på ett företags värderingar. Dessa kan variera för olika grupper i ett företag, vissa regler är viktigare för en ledningsgrupp och andra för en grupp medarbetare som ansvarar för en maskin. För att spelregler ska fungera effektivt behöver de vara tydligt formulerade, nedskrivna och överenskomna i gruppen. Spelreglerna syfte är att tydliggöra och förenkla det dagliga jobbet.

Under kursdagen jobbar vi bland annat med följande frågor:

 • Vilka spelregler är viktiga för mig?
 • Vilka spelregler är viktiga för gruppen?
 • Vad händer om olika personer har olika spelregler i en grupp?
 • Hur många spelregler ska vi ha?
 • Hur ska vi kommunicera våra spelregler?
 • Praktisk övning, spel med olika regler.

Lean

Lean har sitt ursprung från Toyotas strategier att utveckla verksamheten och till TQM, Total Quality Management. Syftet med Lean är att effektivisera och kundanpassa verksamheten och därmed minimera ledtiden.

Inom Lean finns det ett antal verktyg men det allra viktigaste är att verksamhetens ledare tillsammans skapar en arbetsplats med fokus på enkelhet, synlighet, kunden, lagarbete och allas delaktighet.

Fokus ligger på ständiga förbättringar och att arbetet fokuserar på de aktiviteter som skapar ett ökat värde.

Rätt använt i organisationen med ett ledarskap som sätter arbetssätten i fokus, som är där det händer, som ständigt utmanar processen, ser till helheten, stimulerar lärandet och engagerar alla i att bekämpa slöseri i alla former, kommer det med stor sannolikhet ge positiva effekter både när det gäller reducerade ledtider och kostnader.

Exempel på slöseri är rörelse, väntan, överproduktion, lager, transportering, defekter, outnyttjad kompetens.

Under kursdagen jobbar vi med enligt följande:

 • Vad innebär Lean för dig?
 • Föreläsning om Lean.
 • Genomföra ett Leanspel.
 • Reflektera och koppla erfarenheter från Leanspelet till det egna jobbet.
 • Sätta upp personlig plan för utveckling av Lean inom det egna arbetet.

5S

 • 5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på en arbetsplats, både på kontoret och i produktionen.
 • Seiri – Sortera, göra en inventering av det som finns på arbetsplatsen, särskilj det som är nödvändigt från det som inte är det.
 • Seitin – Systematisera, placera verktyg och material på lämpliga platser som märks upp.
 • Seiso – Städa, rengör arbetsplatsen ordentligt.
 • Seiketsu – Standardisera, skapa rutiner så att den nya nivån upprätthålls.
 • Shitsuke – Skapa vana, genomföra kontinuerliga revisioner av en engagerad ledning.

Under kursdagen jobbar vi bland annat med följande:

 • Föreläsning om 5S.
 • Några exempel från verkligheten.
 • Mini workshops, där vi arbetar i mindre grupper och diskuterar den egna arbetsplatsen och hur de olika punkterna inom 5S kan implementeras just där.
 • Varje kursdeltagare tar fram en egen plan för det egna arbetsområdet. Vad som ska göras och till när det ska vara klart.

Kommunikation

Att ha en fungerande kommunikation, både internt i företaget och externt med kunder, leverantörer och myndigheter är grund för att allt ska fungera. När det blir problem med något är det ofta i kommunikationen mellan personer som det gått fel. Olika roller, personer, situationer, kulturer etc. kräver olika typer av kommunikation. Utveckling av det egna språket och förmågan att kommunicera fortgår hela livet. Företaget och den enskilda medarbetaren har mycket att vinna på att företagets ledare är duktiga kommunikatörer och att de ges tillfälle att träna på och finslipa sin förmåga.

 

Under kursdagen jobbar vi bland annat med följande punkter:

 • Föreläsning i språk och kommunikation.
 • Utvecklingssamtal.
 • Det svåra samtalet.
 • Effektiva möten.
 • Ta fram mötesregler.

Det egna ledarskapet

Ett företag är starkt beroende av att alla ledare har god kunskap om sina egen förmåga och ständigt utvecklar sig, vässar sina verktyg. För att en grupp, till exempel en ledningsgrupp ska fungera behöver den vara samspelt och känna varandra väl för att kunna verka effektivt både i med och motgång.

Under utbildningsdagarna jobbar vi bland annat med följande punkter:

 • En arbetsgrupps utvecklingssteg.
 • Konflikthantering.
 • Feedback.
 • Olika roller i en grupp, projekt.
 • Stress.
 • Praktisk problemlösning i grupp, utomhus på en specialbyggd processbana.